top of page
Szukaj

Czy nauczyciel może wstawić jedynkę za brak zadania domowego? Analiza zgodności z polskim prawem

Kwestia oceniania i kształtowania zachowań uczniów w polskim systemie edukacji budzi wiele kontrowersji i pytań. Jednym z często poruszanych tematów jest pytanie, czy nauczyciel ma prawo ocenić ucznia jedynką za nieoddanie zadania domowego. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przeanalizować, jakie przepisy regulują tę kwestię w polskim prawie oświatowym.


Brak zadania domowego a ocena jedynką - co mówi prawo?

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że ocena jedynką za brak zadania domowego jest praktyką stosowaną przez niektórych nauczycieli, jednak nie jest ona jednoznaczna w kontekście przepisów prawa. Polskie prawo oświatowe jest dość ogólne, pozostawiając nauczycielom pewien margines swobody w kwestii oceniania.


Według ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), nauczyciel ma prawo oceniać zachowanie ucznia, jego postawę i pracę na lekcji. Jednak konkretna forma oceniania, w tym przyznawanie jedynki za brak zadania domowego, nie jest wprost regulowana przepisami prawa.

Warto również zwrócić uwagę na Kartę Nauczyciela, która zawiera zasady etyki zawodowej nauczyciela. Zgodnie z nią nauczyciel powinien oceniać ucznia w sposób obiektywny i uczciwy, unikać uprzedzeń oraz traktować uczniów z szacunkiem. Oznacza to, że każda decyzja o przyznaniu oceny powinna być uzasadniona i adekwatna do zachowania lub pracy ucznia.


Co może zrobić uczeń lub jego rodzic w przypadku kontrowersyjnej oceny?

Jeśli uczeń lub jego rodzic uważają, że przyznanie jedynki za brak zadania domowego było niesprawiedliwe lub niezgodne z przepisami, mogą podjąć kilka kroków:

  1. Rozmowa z nauczycielem: Pierwszym krokiem powinna być rozmowa z nauczycielem. Uczeń lub rodzic mogą wyrazić swoje obiekcje i próbować zrozumieć, dlaczego taka ocena została przyznana. Czasem może to być wynikiem nieporozumienia lub błędnego zrozumienia zadań.

  2. Skarga do dyrektora szkoły: Jeśli rozmowa z nauczycielem nie przyniesie rezultatów, można złożyć skargę do dyrektora szkoły. Dyrektor jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących oceniania i zachowania uczniów.

  3. Kontakt z organem nadzorczym: Jeśli wszystkie inne próby zawiodą, można skontaktować się z organem nadzorczym nad szkołą, czyli Kuratorium Oświaty. To instytucja, która zajmuje się nadzorem nad szkołami i może interweniować w przypadku naruszeń przepisów.

Warto również pamiętać, że uczniowie mają prawo do uczciwego i sprawiedliwego oceniania. Nauczyciel powinien oceniać ich pracę i zachowanie zgodnie z obiektywnymi kryteriami i przepisami.

Podsumowując, choć przepisy prawa oświatowego nie regulują wprost przyznawania jedynki za brak zadania domowego, to ocena powinna być uzasadniona i zgodna z zasadami etyki zawodowej nauczyciela. W przypadku kontrowersji warto podjąć kroki opisane powyżej, aby rozwiązać spór z nauczycielem i zapewnić uczniowi uczciwe ocenianie.

34 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page